Verouderde browser
De door u gebruikte browser wordt niet ondersteund door WebElect. Om met WebElect te kunnen stemmen dient u te beschikken over een meer recente versie van uw browser.

Voor de planning gebruikt WebElect een checklist die gebaseerd is op het reglement van de klant. Daarin zijn alle afspraken opgenomen die nodig zijn voor een soepele interface tussen ons en de verkiezingscommissie. De checklist is daarmee het gezamenlijk spoorboekje vanaf het vaststellen van een verkiezingsdatum door de scheidende ondernemingsraad tot de presentatie van de uitslag van de verkiezing van de nieuwe ondernemingsraad.

 • 29 maart 2024
 • Peildatum Kiesgerechtigd

  • Uitvoering
   n.v.t.
  • Info
   Artikel 5.1. Kiesgerechtigd zijn de personen die op de verkiezingsdatum gedurende ten minste zes maanden in de onderneming werkzaam zijn.
 • Mededeling doen van datum verkiezingen en openingstijden stembus.

  • Uitvoering
   Ondernemingsraad
  • Info
   Artikel 6.1. De ondernemingsraad bepaalt na overleg met de ondernemer de datum van de verkiezing, alsmede de tijdstippen van aanvang en einde van de stemming. De secretaris van de ondernemingsraad doet van een en ander mededeling aan de ondernemer, aan de in de onderneming werkzame personen en aan de werknemersorganisaties. Tussen het doen van deze mededeling en de datum waarop de verkiezing wordt gehouden, liggen ten minste dertien weken.
 • Aanschrijven vakbonden en uitnodigen tot aanleveren kandidaten.

  • Uitvoering
   Ondernemingsraad
  • Info
   De vakbonden worden uitgenodigd kandidaten aan te werven en opgave te doen.
 • Uitnodigen van niet georganiseerde medewerkers zich kandidaat te stellen.

  • Uitvoering
   Ondernemingsraad
  • Info
   De medewerkers worden uitgenodigd zich kandidaat te stellen naast de vakbonden.
 • Einde termijn bezwaar tegen de vastgestelde datum verkiezing.

  • Uitvoering
   Belanghebbenden
  • Info
   Artikel 16 1. Iedere belanghebbende kan, binnen een week na de bekendmaking daarvan, bij de ondernemingsraad bezwaar maken tegen een besluit van de ondernemingsraad met betrekking tot: a. de bepaling van de datum van de verkiezing en de tijdstippen van aanvang en einde van de stemming, zoals geregeld in artikel 6, lid 1
 • Opstellen en ter inzage leggen van de lijst van kiesgerechtigde en verkiesbare personen.

  • Uitvoering
   Ondernemingsraad
  • Info
   Artikel 7 1. Uiterlijk negen weken voor de verkiezingsdatum stelt de ondernemingsraad een lijst op van de in de onderneming werkzame personen die op de verkiezingsdatum kiesgerechtigd, respectievelijk verkiesbaar zijn en maakt hij deze lijst in de onderneming bekend.
 • Einde termijn bezwaar tegen de lijst van kiesgerechtigde en verkiesbare personen.

  • Uitvoering
   Belanghebbenden
  • Info
   Artikel 16 1. Iedere belanghebbende kan, binnen een week na de bekendmaking daarvan, bij de ondernemingsraad bezwaar maken tegen een besluit van de ondernemingsraad met betrekking tot: b. de opstelling van de lijst van kiesgerechtigde en verkiesbare personen, zoals geregeld in artikel 7, lid 1
 • Vaststellen lijst van kiesgerechtigde en verkiesbare personen, na inzage en bezwaar termijn.

  • Uitvoering
   Ondernemingsraad
  • Info
   Nadat de termijn van bezwaar is verstreken wordt het kiesregister formeel vastgesteld.
 • Aanleveren bestand voor het uitvoeren van de proefconversie.

  • Uitvoering
   Verkiezingscommissie
  • Info
   De verkiezingscommissie moet in staat zijn een bestand aan te leveren. WebElect moet in staat zijn dit bestand te importeren. Om er zeker van te zijn dat dit goed gaat is een proefconversie nodig. Tijdens deze proefconversie wordt een aantal controles op het bestand uitgevoerd, waarmee bekende fouten in deze bestanden worden vermeden.
 • Terugkoppeling met betrekking tot de proefconversie.

  • Uitvoering
   WebElect
  • Info
   WebElect meldt het verloop en het resultaat van de proefconversie terug aan de verkiezingscommissie. De verkiezingscommissie profiteert van deze bevindingen tijdens het aanleveren van het definitief kiesregister.
 • Aankondigen van het verzenden van e-mails bij IT afdeling.

  • Uitvoering
   Ondernemingsraad
  • Info
   Zie dashboard - Belangrijke informatie - Wat u verder nog moet weten.
 • Einde termijn aanmelden kandidaten door vakbonden.

  • Uitvoering
   Vakbonden
  • Info
   Artikel 7 2. Kandidaatstelling geschiedt door indiening van een lijst van een of meer kandidaten bij de secretaris van de ondernemingsraad. Deze verstrekt een gedagtekend bewijs van ontvangst op naam van degene die de lijst heeft ingediend. 3. Tot uiterlijk zes weken voor de verkiezingsdatum kunnen werknemersorganisaties kandidatenlijsten indienen.
 • Bekend maken welke vakbonden kandidaten hebben aangemeld.

  • Uitvoering
   Verkiezingscommissie
  • Info
   Artikel 7 4. Binnen een week nadat de in lid 3 bedoelde termijn is verstreken, maakt de ondernemingsraad bekend welke werknemersorganisaties kandidatenlijsten hebben ingediend.
 • Klaarzetten teksten brief en/of mails voor commissie

  • Uitvoering
   WebElect
  • Info
   WebElect beschikt over concept documenten voor communicatie met de kiesgerechtigden. Het gaat om de oproeping (brief of mail), de mail bij bekend maken van de kandidatenlijst, de mail bij opening en de herinneringsmail. De verkiezingscommissie past de concepten aan en geeft een akkoord voor gebruik.
 • Vaststellen en registreren van te gebruiken items in het kandiaatprofiel

  • Uitvoering
   WebElect
  • Info
   WebElect stemt telefonisch met de commissie af welke items in het kandidaat profiel zal worden gebruikt en registreert dit bij beheer Kandidaat profiel.
 • Einde termijn aanmelden niet georganiseerde kandidaten.

  • Uitvoering
   Medewerkers
  • Info
   Artikel 7 5. Na de in het vorige lid bedoelde bekendmaking kunnen een of meer kiesgerechtigde werknemers die geen lid zijn van een werknemersorganisatie welke kandidaten heeft gesteld, kandidatenlijsten indienen. Tot uiterlijk vier weken voor de verkiezingsdatum kunnen de in lid 5 bedoelde kandidatenlijsten bij de secretaris van de ondernemingsraad worden ingediend.
 • Melden (waarschijnlijke) noodzaak van verkiezing(en) aan WebElect.

  • Uitvoering
   Verkiezingscommissie
  • Info
   Na verstrijken van de termijnen waarin kandidaten zich aan kunnen melden is bekend of het aantal kandidaten hoger is dan het aantal vacante zetels. Daarmee wordt bekend of verkiezing nodig is.
 • Aanleveren kandidaat gegevens aan WebElect.

  • Uitvoering
   Verkiezingscommissie
  • Info
   De kandidatenlijsten worden tijdig aan WebElect aangeleverd. De verkiezingscommissie bepaalt de volgorde van de lijsten en/of kandidaten op het stembiljet. Sjablonen voor het aanleveren van de kandidatenlijst zijn beschikbaar.
 • Aanpassen en goedkeuren van de concept teksten. (Brief en/of mails)

  • Uitvoering
   Verkiezingscommissie
  • Info
   De verkiezingscommissie vult de concept documenten aan en geeft goedkeuring voor gebruik door WebElect.
 • Aanleveren briefpapier en enveloppen t.b.v. formele oproepingen per post.

  • Uitvoering
   Verkiezingscommissie
  • Info
   Voor de oproepingen die per brief worden verzonden worden briefpapier en enveloppen van de klant gebruikt. De specificaties hiervoor zijn opgenomen in de offerte.
 • Aanleveren van definitief kiesregister aan WebElect.

  • Uitvoering
   Verkiezingscommissie
  • Info
   De verkiezingscommissie levert een actueel kiesregister aan. Daarin zijn vertrokken kiesgerechtigden verwijderd en zijn eventuele adressen aangepast bij verhuizingen.
 • Verzenden van de oproepingen per post of per mail.

  • Uitvoering
   WebElect
  • Info
   WebElect verzendt de oproepingen per post en/of per mail.
 • Verzenden van uitnodigingen aan kandidaten voor het invullen van hun profiel

  • Uitvoering
   WebElect
  • Info
   WebElect verzendt de mails waarmee de kandidaten hun profiel kunnen invoeren.
 • Einde termijn aanpassen kandidatenlijsten.

  • Uitvoering
   Kandidaten
  • Info
   Artikel 8 1. De ondernemingsraad onderzoekt of de ingediende kandidatenlijsten en de kandidaten die daarop voorkomen, voldoen aan de vereisten van de wet en van dit reglement. 2. De ondernemingsraad verklaart een kandidatenlijst die niet voldoet aan de in het vorige lid bedoelde vereisten, ongeldig en doet hiervan onmiddellijk schriftelijk en met opgave van redenen mededeling aan degene(n) door wie de lijst is ingediend. Gedurende één week na deze mededeling bestaat de gelegenheid de lijst aan de gestelde vereisten aan te passen.
 • Einde termijn voor het maken van de kandidaatprofielen

  • Uitvoering
   Kandidaten
  • Info
   De kandidaat profielen moeten klaar zijn voordat de kandidatenlijst bekend gemaakt wordt.
 • Bekend maken van de kandidatenlijsten.

  • Uitvoering
   WebElect
  • Info
   Artikel 8 3. De kandidatenlijsten worden uiterlijk twee weken voor de verkiezingsdatum door de ondernemingsraad aan de in de onderneming werkzame personen bekendgemaakt.
 • Einde termijn waarin verzoeken tot stemmen per post kunnen worden gedaan.

  • Uitvoering
   Kiesgerechtigden
  • Info
   Als een kiesgerechtigde niet zelf digitaal kan stemmen en niet wil machtigen, dan kan hij de verkiezingscommissie verzoeken per post te mogen stemmen.
 • Melden van verzoeken tot poststemmen aan WebElect.

  • Uitvoering
   Verkiezingscommissie
  • Info
   De verkiezingscommissie geeft de verzoeken tot stemmen per post door aan WebElect. WebElect verzendt een brief met stembiljet(ten) aan de kiesgerechtigde en blokkeert de digitale stem.
 • Eindcontrole

  • Uitvoering
   WebElect
  • Info
   WebElect verricht een eindcontrole en stelt de gegevens ter beschikking aan de commissie via het dashboard.
 • Einde termijn waarin verzoeken tot het stemmen per volmacht kunnen worden gedaan.

  • Uitvoering
   Kiesgerechtigden
  • Info
   Als een kiesgerechtigde niet zelf digitaal kan stemmen, dan kan hij een ander vragen dit voor hem te doen. Hij meldt dit aan de verkiezingscommissie.
 • Melden van verzoeken tot het stemmen per volmacht aan WebElect.

  • Uitvoering
   Verkiezingscommissie
  • Info
   De verkiezingscommissie meldt de verzoeken tot stemmen per volmacht aan WebElect. WebElect muteert de verkiezingsdatabase, waardoor de codes van de kiesgerechgtigde die machtigt, onbruikbaar worden en waardoor de kiesgerechtigde die gemachtigd wordt een extra stembiljet krijgt aangeboden.
 • Einde termijn bezwaar tegen de kandidatenlijsten.

  • Uitvoering
   Belanghebbenden
  • Info
   Artikel 16 1. Iedere belanghebbende kan, binnen een week na de bekendmaking daarvan, bij de ondernemingsraad bezwaar maken tegen een besluit van de ondernemingsraad met betrekking tot: c. de geldigheid van een kandidatenlijst, zoals geregeld in artikel 8
 • Openen van de stembus om 09.00 uur.

  • Uitvoering
   WebElect
  • Info
   WebElect opent de stembus op het afgesproken tijdstip.
 • Verzenden van de mail bij opening van de stembus.

  • Uitvoering
   WebElect
  • Info
   WebElect verzendt de mails bij opening waarmee de kiesgerechtiugde door middel van een link direct kan stemmen.
 • Verzenden van de herinneringsmails.

  • Uitvoering
   WebElect
  • Info
   WebElect verzendt de herinneringsmails. Aan elke kiesgerechtigde, waarvan een -mail adres bekend is en die op dat moment nog niet gestemd heeft, een herinneringsmail, waarmee direct gestemd kan worden.
 • Sluiten van de stembus om 17.00 uur en ter beschikking stellen van de uitslag(en).

  • Uitvoering
   WebElect
  • Info
   WebElect sluit de stembus op het afgesproken tijdstip. Direct na het sluiten ontvangt de verkiezingscommissie de uitslag(en) via het dashboard.
 • Einde termijn bezwaar tegen de uitslag van de verkiezing(en).

  • Uitvoering
   Belanghebbenden
  • Info
   Artikel 16 1. Iedere belanghebbende kan, binnen een week na de bekendmaking daarvan, bij de ondernemingsraad bezwaar maken tegen een besluit van de ondernemingsraad met betrekking tot: d. de vaststelling van de uitslag van de verkiezing, zoals geregeld in artikel 13, lid 2
 • Einde termijn bewaren verkiezingsbestanden

  • Uitvoering
   WebElect
  • Info
   Artikel 14 De gebruikte stembiljetten worden door de secretaris van de ondernemingsraad in een gesloten envelop ten minste drie maanden bewaard. WebElect bewaart de digitale bestanden van een verkiezing eveneens 3 maanden.
 • Plandatum volgende verkiezing

  • Uitvoering
   Ondernemingsraad
  • Info
   Afloopdatum zittingstermijn van 3 jaren.
 • 29 juni 2027