Verouderde browser
De door u gebruikte browser wordt niet ondersteund door WebElect. Om met WebElect te kunnen stemmen dient u te beschikken over een meer recente versie van uw browser.

Algemene dienstverlenings- en licentievoorwaarden

Algemene dienstverlenings- en licentievoorwaarden

Artikel 1

Toepasselijkheid

1.1
Deze Algemene dienstverlenings- en licentievoorwaarden zijn van toepassing op rechtsbetrekkingen waarbij WebElect zich als verkoper, leverancier of dienstverlener tegenover de opdrachtgever verbindt of zal verbinden en op iedere aanbieding, offerte of reclame-uiting van WebElect.
1.2
Afspraken die afwijken van hetgeen in deze algemene dienstverlenings- en licentievoorwaarden is beschreven, binden WebElect alleen wanneer de afwijkende afspraak schriftelijk door haar is geaccepteerd. Tenzij uit een dergelijke acceptatie anderszins blijkt, is een overeengekomen afwijking alleen van toepassing op de specifieke overeenkomst waarvoor die is bedongen.
1.3
Als de opdrachtgever zelf ook algemene (inkoop)voorwaarden hanteert, onder welke benaming of in welke vorm dan ook, wordt de toepasselijkheid daarvan uitdrukkelijk door WebElect van de hand gewezen, tenzij anderszins wordt overeengekomen.

Artikel 2

Totstandkoming van de overeenkomst

Een overeenkomst tussen WebElect en de opdrachtgever komt tot stand op het moment van aanvaarding van het aanbod van WebElect door de opdrachtgever, gewoonlijk tot uitdrukking gebracht met een (elektronisch) akkoord van de opdrachtgever op de offerte. Het voorgaande laat onverlet dat een overeenkomst ook tot stand kan komen zonder dat daaraan een offerte van WebElect voorafgaat.

Artikel 3

Aanbiedingen en offertes

3.1
Een door WebElect uitgebrachte offerte is te allen tijde vrijblijvend en heeft een geldigheid van dertig (30) dagen, tenzij op de offerte een andere geldigheidstermijn is genoemd.
3.2
Door WebElect uitgebrachte offertes zijn in belangrijke mate gebaseerd op informatie die door de opdrachtgever wordt verstrekt. De opdrachtgever is daarom gehouden om alle informatie die behulpzaam kan zijn bij het vaststellen van de te leveren producten, diensten en de te verrichten werkzaamheden tijdig aan WebElect ter beschikking te stellen.
3.3
Op een aanbieding of offerte genomen termijnen hebben een indicatief karakter en gelden niet als fatale termijn voor WebElect, tenzij anderszins is overeengekomen.
3.4
Als de aanbieding of offerte bestaat uit meerdere onderdelen, met voor elk onderdeel een gespecificeerde prijs, heeft de opdrachtgever niet zonder meer recht op afname van één enkel deel van deze aanbieding of offerte voor de daarin gespecificeerde prijs.

Artikel 4

Toepasselijkheid

4.1
WebElect zal haar werkzaamheden altijd naar beste inzicht en vermogen uitvoeren, waarbij de zorg van een goed opdrachtnemer in acht wordt genomen. WebElect heeft bij het uitvoeren van werkzaamheden in beginsel een inspanningsverplichting, tenzij WebElect schriftelijk een voldoende specifiek resultaat aan de opdrachtgever heeft toegezegd.
4.2
De opdrachtgever heeft het recht om WebElect aanwijzingen te geven met betrekking tot de door haar te verrichten werkzaamheden. Wanneer een aanwijzing volgens WebElect echter onverantwoord is of deze niet tot het beoogde resultaat zal leiden, maakt WebElect dit zo spoedig mogelijk aan de opdrachtgever kenbaar. Wanneer de opdrachtgever aandringt op het opvolgen van aanwijzingen waarvan WebElect heeft aangegeven dat deze onverantwoord zijn of niet tot het beoogde resultaat leiden, heeft WebElect het recht om de overeenkomst wegens dringende redenen op te zeggen.
4.3
Indien WebElect en de opdrachtgever afspreken dat een overeenkomst gefaseerd zal worden uitgevoerd, kan WebElect de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten, totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase heeft geaccordeerd.

Artikel 5

Gebruikslicentie

5.1
WebElect verleent de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst het niet-exclusieve en niet-overdraagbare recht de programmatuur te gebruiken, met inachtneming van de voorwaarden en beperkingen uit de overeenkomst, aangevuld met deze algemene dienstverlenings- en licentievoorwaarden.
5.2
De opdrachtgever mag de programmatuur slechts gebruiken binnen zijn eigen organisatie in de zin van artikel 2:24a BW, doch nooit zodanig dat dit gebruik leidt of kan leiden tot enige vorm van – al dan niet commerciële – exploitatie van de programmatuur of enig gedeelte daarvan door opdrachtgever of enige derde.
5.3
Het is de opdrachtgever verboden om door WebElect verstrekte programmatuur te openbaren, deze te kopiëren of op een andere wijze te verveelvoudigen of aan te passen, behoudens voor zover dit nodig is voor het gebruik dat bij de overeenkomst uitdrukkelijk is toegestaan.
5.4
Het is de opdrachtgever verboden om de programmatuur te decompileren, de (bron)code te verveelvoudigen of te vertalen of anderszins aan reverse engineering te onderwerpen, behoudens voor zover zulks zou geschieden met inachtneming van de wettelijke regels aangaande het tot stand brengen van interoperabiliteit van de Programmatuur met andere programmatuur.

Artikel 6

Ontwikkeling van maatwerksoftware

6.1
In het kader van de overeenkomst ontwikkelde maatwerksoftware, wordt door WebElect ontworpen met inachtneming van de door de opdrachtgever overgelegde specificaties. De aangeleverde specificaties worden zo spoedig mogelijk door WebElect vertaald naar een functioneel ontwerp.
6.2
Het in het vorige lid bedoelde functioneel ontwerp wordt met de Opdrachtgever doorgenomen. Indien de Opdrachtgever overtuigd is van de deugdelijkheid en haalbaarheid van het functioneel ontwerp, verleent de Opdrachtgever schriftelijke toestemming aan WebElect om de maatwerksoftware te ontwikkelen.

Artikel 7

Ter beschikkingstelling van maatwerksoftware

7.1
WebElect zal de ontwikkelde maatwerksoftware binnen de daarvoor overeengekomen termijnen ter beschikking stellen aan de opdrachtgever.
7.2
Als integraal onderdeel van het installatieproces, zullen partijen een test uitvoeren waarbij wordt vastgesteld of de ontwikkelde maatwerksoftware voldoet aan de in het functioneel ontwerp neergelegde specificaties, met inachtneming van artikel 6 van de algemene dienstverlenings- en licentievoorwaarden.

Artikel 8

De acceptatie van maatwerksoftware

8.1
Nadat de installatie van maatwerksoftware in overeenstemming met artikel 7 van deze voorwaarden heeft plaatsgevonden, zal de opdrachtgever binnen een termijn van veertien (14) dagen na de installatie een acceptatietest uitvoeren, waarin zal worden getest of de maatwerkprogrammatuur voldoet aan de overeengekomen functionele specificaties. WebElect heeft het recht om bij deze acceptatietest aanwezig te zijn.
8.2
De resultaten van de acceptatietest worden vastgelegd in een door beide partijen ondertekend certificaat.
8.3
Indien bij het uitvoeren van de acceptatietest blijkt dat de maatwerkprogrammatuur gebreken bevat, waarvan vaststaat dat deze gebreken niet zijn ontstaan ten gevolge van het gebruik van ondeugdelijke apparatuur, is WebElect gehouden om deze gebreken te herstellen.

Artikel 9

Geheimhouding en overdracht

9.1
De opdrachtgever zal de programmatuur niet bekend maken, ter inzage geven of anderszins beschikbaar stellen aan enige derden, daaronder begrepen eigen werknemer die niet noodzakelijk met de programmatuur behoeven te werken.
9.2
De opdrachtgever zal de programmatuur of enige gegevensdrager waarop deze is vastgelegd (al of niet als onderdeel van apparatuur) of het gebruiksrecht voor de programmatuur, niet aan enige derde overdragen of afgeven of daarop (beperkte) rechten verlenen.

Artikel 10

Betalingsvoorwaarden

10.1
De opdrachtgever gaat akkoord met elektronische facturatie door WebElect.
10.2
Overeengekomen licentievergoedingen voor (maatwerk)programmatuur worden gefactureerd bij ter beschikkingsstelling van de programmatuur. De vergoeding bedraagt in dat geval het aantal gewerkte uren tegen de overeengekomen tarieven.
10.3
Vergoedingen die op basis van nacalculatie aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht worden maandelijks gefactureerd. De vergoeding bedraagt in dat geval het aantal gewerkte uren tegen de overeengekomen tarieven. Meeruren worden tegen het overeengekomen tarief bij opdrachtgever in rekening gebracht. WebElect zal zo spoedig mogelijk schriftelijk aan opdrachtgever laten weten dat het verrichten van meeruren noodzakelijk wordt geacht.
10.4
Facturen worden betaald volgens de daarop vermelde betalingsvoorwaarden. Wanneer er geen betalingsvoorwaarden op de factuur zijn vermeld, zal de opdrachtgever de factuur binnen dertig (30) dagen betalen.
10.5
Als de opdrachtgever de factuur niet binnen de daarvoor gestelde termijn aan WebElect voldoet is deze, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling of aanmaning nodig is, over het openstaande bedrag de wettelijke handelsrente verschuldigd. Als WebElect genoodzaakt is om incassomaatregelen te treffen wanneer de opdrachtgever in verzuim is, komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die met deze incasso verband houden voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
10.6
Betalingen strekken in de eerste plaats in mindering op de kosten, vervolgens in mindering op de verschenen rente en ten slotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
10.7
Wanneer de opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de daarvoor gestelde termijnen aan WebElect heeft voldaan, is WebElect gerechtigd om de nakoming van de overeenkomst op te schorten op basis van de onzekerheidsexceptie.

Artikel 11

Intellectuele eigendomsrechten

11.1
Het auteursrecht en alle eventuele overige rechten van intellectuele eigendom alsmede soortgelijke rechten tot bescherming van informatie met betrekking tot de programmatuur en de documentatie, komen uitsluitend toe aan WebElect. Niets in deze algemene dienstverlenings- en licentievoorwaarden strekt tot gehele of gedeeltelijke overdracht van zodanige rechten.
11.2
WebElect garandeert aan de opdrachtgever dat de programmatuur en het aan opdrachtgever toegestane gebruik daarvan geen inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten of soortgelijke rechten van derden, en dat hij volledig bevoegd is om deze rechten te verlenen.

Artikel 12

Het verstrekken van stukken

12.1
De opdrachtgever zal ervoor dat alle stukken waarvan WebElect aangeeft dat deze nodig zijn voor de juiste uitvoering van de overeenkomst op de door WebElect gewenste wijze en tijdig te verstrekken.
12.2
WebElect is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard of in welke vorm dan ook, die het gevolg is van het feit dat zij is uitgegaan van de juistheid van de door opdrachtgever verstrekte informatie, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid haar kenbaar was of behoorde te zijn. Het bepaalde in artikel 18 van deze Algemene dienstverlenings- en licentievoorwaarden is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 13

Wijzigingsbepaling

13.1
WebElect heeft het recht om deze algemene dienstverlenings- en licentievoorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen gaan in op een door WebElect te bepalen tijdstip. Een wijziging wordt ten minste achtentwintig (28) dagen voordat deze ingaat aan de opdrachtgever kenbaar gemaakt.
13.2
Als de opdrachtgever niet met de gewijzigde algemene dienstverlenings- en licentievoorwaarden akkoord wenst te gaan, heeft deze het recht om de overeenkomst te ontbinden. De opdrachtgever dient te overeenkomst te ontbinden voor het verstrijken van de daarvoor geldende termijn. Als de opdrachtgever de overeenkomst niet vóór de ingangsdatum heeft ontbonden, dan wordt geacht dat zij akkoord is gegaan met de wijziging van deze algemene dienstverlenings- en licentievoorwaarden. De gewijzigde voorwaarden gelden dan vanaf het door WebElect aangegeven tijdstip.

Artikel 14

Reparatiebepaling

Als een bepaling in deze algemene dienstverleningsvoorwaarden nietig, vernietigbaar of op een andere wijze niet-afdwingbaar is of wordt, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. In dat geval wordt de nietige, vernietigbare of anderszins niet-afdwingbare bepaling vervangen door een uitvoerbare alternatieve bepaling. Daarbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met het doel en de strekking van de nietige, vernietigde of op een andere wijze niet-afdwingbare bepaling.

Artikel 15

Overmacht

15.1
WebElect kan niet worden gehouden om zijn verplichtingen tegenover de opdrachtgever na te komen, wanneer er sprake is van abnormale en onvoorziene omstandigheden waarop zij geen invloed heeft kunnen uitoefenen en waarvan de gevolgen, ondanks alle voorzorgsmaatregelen, niet voorkomen konden worden (overmacht).
15.2
Voor zover dit niet al uit de wet, jurisprudentie of het gewoonterecht voortvloeit, wordt onder overmacht in de zin van dit artikel begrepen onder andere rampen (door menselijk of natuurlijk toedoen), brand, wateroverlast, pandemieën, internationale conflicten, stakingen en arbeidsongeregeldheden bij zowel WebElect als derden, elektriciteitsstoringen, storingen van internet, computernetwerken of telecommunicatiefaciliteiten en niet voorziene (bedrijfsstagnatie) bij WebElect of derden waarvan zij afhankelijk is.
15.3
WebElect kan gedurende een periode dat sprake is van overmacht de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Wanneer deze periode langer dan drie (3) maanden voortduurt, of wanneer op voorhand reeds blijkt dat deze periode langer dan drie (3) maanden zal aanhouden, dan zijn zowel WebElect als de Opdrachtgever gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
15.4
Wanneer WebElect voor het intreden van de overmachtssituatie al (gedeeltelijk) verplichtingen tegenover de Opdrachtgever is nagekomen of nog zal kunnen nakomen en deze verplichting een zelfstandige waarde vertegenwoordigd, is WebElect gerechtigd om de al nagekomen of nog na te komen verplichtingen bij de Opdrachtgever in rekening te brengen. De Opdrachtgever zal deze factuur voldoen alsof er sprake is van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 16

Afspraken over verwerking van persoonsgegevens (Verwerkersovereenkomst)

16.1
WebElect verwerkt voor de opdrachtgever met haar dienstverlening mogelijk persoonsgegevens van natuurlijke personen (“gegevens”) welke direct of indirect uit de dienstverlening zijn verkregen. Opdrachtgever blijft te allen tijde eigenaar van deze gegevens.
16.2
Voor zover WebElect volgens het vorige lid van dit artikel gegevens verwerkt, is de opdrachtgever daarvoor verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG. WebElect is verwerker in de zin van de AVG. Opdrachtgever staat ervoor in dat zij de gegevens rechtmatig verwerkt, zowel de door Opdrachtgever aan WebElect aangeleverde gegevens als van WebElect ontvangen gegevens.
16.3
WebElect zal gegevens uitsluitend verwerken in opdracht van en overeenkomstig de instructies van de opdrachtgever – welke geacht worden gegeven te zijn gedurende de looptijd van de overeenkomst. WebElect verplicht zich conform artikel 10 van deze algemene dienstverlenings- en licentievoorwaarden, tot geheimhouding van gegevens en komt geheimhouding ten aanzien van de verwerking van gegevens overeen met haar werknemers.
16.4
WebElect stelt ten behoeve van de uitvoering van haar dienstverlening gegevens ter beschikking aan derden, waarvoor de opdrachtgever met het aangaan van de overeenkomst algemene toestemming verstrekt, naast die gevallen waarin WebElect hiertoe krachtens de wet, een verordening, een gerechtelijk bevel of bij besluit van een overheidsinstantie verplicht is. Bij het aangaan van de overeenkomst worden in ieder geval de volgende sub-verwerkers door WebElect ingeschakeld: a. Hosted.nl; b. Flowmailer.
16.5
Op verzoek van de opdrachtgever zal WebElect zo spoedig mogelijk informeren over nieuwe door haar ingeschakelde sub-verwerkers. Opdrachtgever heeft het recht om bezwaar te maken tegen het inschakelen van een sub-verwerker. Dit bezwaar dient schriftelijk, binnen twee weken en door argumenten ondersteund te worden ingediend.
16.6
Opdrachtgever vrijwaart WebElect voor alle aanspraken van derden wegens een niet aan WebElect toe te rekenen schending van de AVG en/of andere wetgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens.
16.7
WebElect zal passende technische en organisatorische maatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van gegevens nemen en deze tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van gegevens) beschermen. WebElect staat er niet voor in dat de beveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is. WebElect zal zich inspannen om de beveiliging te laten voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten, niet onredelijk is. WebElect heeft de volgende technische en organisatorische maatregelen genomen: a. Persoonsgegevens worden met inachtneming van ISO 27001-standaarden verwerkt; b. Versleutelde opslag van verwerkte persoonsgegevens; c. WebElect en ketenpartners hebben fysieke beveiligingsmaatregelen genomen ter beveiliging van de persoonsgegevens; d. Persoonsgegevens worden enkel verwerkt via beveiligde netwerkverbindingen.
16.8
Als WebElect bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt van computer, data- of telecommunicatiefaciliteiten is het gerechtigd om de opdrachtgever toegangs- of identificatiecodes toe te wijzen. De opdrachtgever behandelt deze vertrouwelijk en zorgvuldig.
16.9
De gegevens die WebElect verwerkt worden opgeslagen in databases en back-ups die onder beheer staan van door WebElect ingeschakelde leveranciers, de zogenaamde sub-verwerkers. WebElect legt aan deze sub-verwerkers dezelfde verplichtingen op als WebElect heeft richting de opdrachtgever.
16.10
Wanneer een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, verlies, wijziging of de onbevoegde kennisname van opgeslagen of verwerkte gegevens, moet WebElect zonder onredelijke vertraging en uiterlijk binnen 36 uren nadat zij van deze inbreuk kennis heeft genomen de opdrachtgever inlichten, tenzij het niet waarschijnlijk is dat de inbreuk een risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen. WebElect ondersteunt opdrachtgever bij een eventuele melding van de inbreuk bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
16.11
Opdrachtgever heeft het recht om periodiek door een auditor te laten controleren of WebElect handelt in overeenstemming met dit artikel genoemde verplichtingen met betrekking tot de verwerking van gegevens. Opdrachtgever zal WebElect ten minste zeven (7) dagen voor het daadwerkelijk plaatsvinden de audit daarvan in kennis stellen. De kosten van een audit worden gedragen door de opdrachtgever.
16.12
Indien natuurlijke personen hun privacyrechten (zoals het recht op inzage, correctie, vergetelheid en dataportabiliteit) wensen uit te oefenen dan zal WebElect de opdrachtgever ondersteunen om aan haar afhandelingsverplichtingen te voldoen.
16.13
Na beëindiging van de overeenkomst zal WebElect de verwerkte gegevens bewaren volgens de in het OR-regelement gespecificeerde termijn tenzij wettelijke bewaartermijnen WebElect verplichten gegevens langer te bewaren. Indien het OR-regelement niet voorziet in een specifieke bewaartermijn of de overeenkomst niet ziet op de organisatie van OR-verkiezingen, zal WebElect een bewaartermijn van drie (3) maanden na beëindiging van de overeenkomst in acht nemen. Na deze periode worden deze gegevens verwijderd zonder opdrachtgever hierover verder te informeren.

Artikel 17

Aansprakelijkheid

17.1
De aansprakelijkheid van WebElect wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of uit hoofde van een onrechtmatige daad, is beperkt tot het bedrag dat in het voorkomende geval uit hoofde van de door WebElect gesloten aansprakelijkheidsverzekering zal worden uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar komt.
17.2
In het geval dat geen uitkering mocht plaatsvinden is de aansprakelijkheid van WebElect uit hoofde van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of onrechtmatige daad beperkt tot de vergoeding van de door de Opdrachtgever geleden directe schade, met een maximum dat gelijk is aan het voor de uitvoering van de overeenkomst reeds in rekening gebrachte of nog in rekening te brengen vergoedingen.
17.3
Onder directe schade in de zin van dit artikel wordt het volgende verstaan: a. Schade die direct is toegebracht aan stoffelijke zaken (zaakschade); b. Redelijke en aantoonbare kosten van de opdrachtgever om WebElect ertoe te manen haar verplichtingen tegenover de opdrachtgever deugdelijk na te komen; c. Redelijke kosten van de opdrachtgever ter vaststelling van de oorzaak en omvang van de geleden schade, voor zover betrekking hebbende op directe schade zoals in dit artikel is gespecificeerd; d. Redelijke en aantoonbare kosten van de opdrachtgever ter voorkoming of beperking van de directe schade zoals in dit artikel is gespecificeerd.
17.4
WebElect wordt door de opdrachtgever gevrijwaard voor indirecte schade. Onder indirecte schade wordt alle schade verstaan die geen directe schade is en waaronder in ieder geval gevolgschade, gederfde winsten, gemiste besparingen, verminderde goodwill en schade door bedrijfsstagnatie moet worden verstaan.
17.5
De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van WebElect.
17.6
Een vordering op WebElect tot het voldoen van schadevergoeding vervalt door het verloop van een periode van twaalf (12) maanden na de dag waarop de opdrachtgever bekend werd of bekend had moeten worden met de geleden schade.

Artikel 18

Looptijd en beëindiging van de overeenkomst

18.1
De door WebElect verleende licentie heeft een looptijd die gelijk is aan de tussen partijen gesloten overeenkomst. Door (tussentijdse) beëindiging van de overeenkomst, komt de verleende gebruikslicentie van rechtswege te vervallen.
18.2
Onverminderd het bepaalde in het volgende artikellid, is (tussentijdse) eenzijdige opzegging van de overeenkomst niet mogelijk, tenzij partijen schriftelijk anderszins zijn overeengekomen.
18.3
Iedere partij heeft het recht om de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, indien de andere partij haar door middel van een aangetekend schrijven in gebreke heeft gesteld en binnen een bij deze ingebrekestelling gestelde redelijke termijn nalatig blijft om haar verplichtingen na te komen, dan wel dat de andere partij in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of haar bedrijfsactiviteiten heeft gestaakt.
18.4
De beëindiging van de overeenkomst heeft tot gevolg dat beide partijen na het tijdstip waarop de andere partij de mededeling van beëindiging ontvangt, niet langer verplicht zijn om de overeenkomst voor de toekomst na te komen.
18.5
Als opdrachtgever overgaat tot (tussentijdse) opzegging, dan heeft WebElect recht op een vergoeding van het aan zijn zijde ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, op vergoeding van additionele kosten die WebElect heeft gemaakt en op vergoeding van kosten die voortvloeien uit eventuele annulering van ingeschakelde derden.

Artikel 19

Rechtskeuze en geschillenoplossing

19.1
Op alle rechtsbetrekkingen tussen WebElect en de Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing;
19.2
Geschillen die voortvloeien uit de rechtsrelatie tussen WebElect en de opdrachtgever worden in eerste aanleg uitsluitend voorgelegd aan de naar de aard van het geschil bevoegde rechter zetelend in het arrondissement van de Rechtbank Midden-Nederland, tenzij dwingende competentieregels deze forumkeuze niet toestaan.
19.3
In afwijking van het vorige lid heeft WebElect het recht om geschillen aanhangig te maken in het arrondissement waarin de opdrachtgever is gevestigd.